Kedves Mindnyájan, erre a hétre hittanból ismétlésként egy szép útifilmet ajánlok figyelmetekbe a Szentföldről, Izráelről, ami az ószövetség és az újszövetség szempontjából fontosak. Nagyon szép film, igazi kirándulás, zarándoklat már a megnézése is. Szép délutánt! Az egész osztály megnézheti. 

https://www.youtube.com/watch?v=WbMjBDOtWVc

Kedves Diákok! Lélekben készülünk Pünkösdre, a Szentlélek kiáradásának ünnepére, ami jövő vasárnap lesz. Jézus mennybemenetele után az apostolok az emeleti teremben, az utolsó vacsora termében imádkozva várták a Szentlelket.

Keressük meg lelkünk "emeleti termét", ahol a csendben, az imában várjuk mi is a Szentlelket, aki bennünk él, aki életet hoz!

Ráhangolódásként hallgassátok meg a következő énekeket! Veni Sancte Spiritus - Jöjj, Szentlélek Isten jöjj (Róbert király himnusza a Szentlélekhez):

Veni Sancte Spiritus – Taizéi ének:

Olvassátok el az első Pünkösd történetét! https://szentiras.hu/KNB/Csel2

Pünkösd

Jézus feltámadása után megjelent tanítványainak, és fontos megbízásokat is adott nekik. Menjenek az egész világra, hirdessék az embereknek a szeretet győzelmének örömhírét és a sza­badulást a sötétség és halál rabságából. Kereszteljék meg és tanítsák őket az örök életre vezető útra. Tanítsák őket arra, hogy egymást szívből szerető közösséggé váljanak. Az ilyen közösségben láthatóvá válik a szeretet, amellyel az Atya szeret. Isten szabadító, életünket megváltoztató tevékenységét kellett közvetíteniük az emberek felé. Emberi erővel megtenni ezt lehetetlen. Jézus ezért megígérte nekik, hogy elküldi a Szentlelket, aki átjárja és képessé teszi őket a feladatra.

A Szentlélek pünkösdvasárnapján különleges jelek kíséretében töltötte el az emberek szívét. Heves szél zúgása hallatszott, amikor eltöltötte az apostolokat és a Szűzanyát, akik az utolsó vacsora termében imádkozva várták Jézus ígéretének beteljesedését. A Szentírás leírása szerint lángnyelvek szálltak le az apostolok fölé és ott lobogtak. A szél az erő, az életet jelentő lélegzés, a szabad szárnyalást jelképező természeti erő. A tűz a lelkesedés, a fény és a meleg szeretet, az otthon jele minden ember számára. A szél és a tűz jelei rámutattak arra a változásra, amely az apostolok szívében ment végbe. Erő, bátorság és lelkesedés töltötte el őket, hogy el­kezdjék a mun­­kát, amit Jézus rájuk bízott: Krisztus életét és szabadságát ajándékozni az em­bereknek. Nagy ünnep volt a pünkösd, Jeruzsálemet tömegek lepték el, az addig rejtőzködő tanítványok félelem nélkül kiléptek a tömeg elé, amely csodálkozva verődött össze a ház előtt, ahol tartózkodtak. Péter apostol szólásra emelkedett, és nyíltan hirdette, hogy Jézus feltámadt, ő Isten hatalmas fia, aki mindenkit megtérésre és szabad, boldog, örök életre hív. Olyan erővel és tűzzel, olyan böl­cses­séggel beszélt, hogy háromezren keresztelkedtek meg még aznap.

Így alakult meg Jézus követőinek első közössége, a jeruzsálemi ősegyház, a mai egyház előde. Szentlélekkel egyesült, tőle lelkesített és vezérelt közösség volt ez. Vasárnaponként, a fel­tá­madás napján összegyűltek az Úr vacsorájának, a „kenyértörésnek” megünneplésére. Az egy kenyérben, Krisztus testében való részesedés a testvériség és egyenlőség jele is volt. Ez a testvéri szeretet vezérelte mindennapi életüket: sokan mondtak le vagyonukról teljesen vagy részlegesen, hogy a közösség tudjon a szegény testvérekről gondoskodni. Lelkesedésük határtalan volt: mindenkihez igyekeztek elvinni a feltámadás és a Krisztus által hozott új élet örömhírét. A sze­gények gondozására és az ige hirdetésére hét diakónust választottak, akik az apostolok munkáját is segítették. Vezetőjük István diakónus volt. Sugárzó szeretetük sok megtérést, de sok irigységet és gyűlöletet is kiváltott az emberekből.

Tudod-e?

 A pünkösd a görög pentekosztész szóból származik, ami ötvenedik napot jelent. A név a húsvét utáni ötvenedik napot jelzi, amikor az ószövetségi nép az új kenyér és a Sínai hegyi kinyilatkoztatás napját ünnepelte. Ezen a napon a zsidók a világ minden tájáról összegyűltek Jeruzsálemben.

 A Szentlélek pünkösd napján különleges csodát is művelt az apostolok által: a különböző országokból jöttek a saját nyelvükön értették meg az apostolok beszédeit. Ez volt a nyelvek csodája. Jelezte, hogy a Szentlélek újra akarja egyesíteni a világ összes nemzetét Krisztus békéjével és szeretetével.

 Pünkösd ünnepét ma is a húsvét után ötvenedik napon üljük. Húsvét után a negyvenedik nap áldozócsütörtök, amelyen Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük. A rá következő tizedik nap, azaz a második vasárnap a pünkösd.

 Pünkösd ünnepének liturgikus színe a vörös. A vörös a tűz és a vér színe. A Szentléleké, a lel­kesedésé, az életé, de ugyanakkor a hitért vállalt vértanúhalálé is. Ezért a piros liturgikus színt olyan szentek ünnepein is használják, akik inkább meghaltak, minthogy megta­gadják hitüket.

 Az apostolok voltak az első püspökök. Püspöki megbízásukat Jézustól kapták az utolsó vacsorán.

 A diakónus szó a görög diakóniából szár­mazik, ami szeretetszolgálatot jelent. A diakónusok mellett presbiterek is segítették az apostolokat: ők tekinthetők a mai papság előfutárainak.

 Az őskeresztények a testvériség jeléül a szent­mise után szeretetlakomát, görögül agapét tartottak. Itt szegény és gazdag egyformán részesülhetett az étkekben, amelyet a hívek hoztak magukkal. Krisztus megváltása minden­kinek egyformán szól, szegénynek és gazdagnak egyaránt. Mindannyian testvérek vagyunk.

„A LÉLEK ESZETEKBE JUTTAT MINDENT”

Velünk van mindörökké - A Biblia talán nem is csak a jó Isten megismeréséről szól igazán, hiszen a benne való hit (vagy valamilyen felsőbbrendű létezőben való hit) azért nagyobbrészt megvolt az ó- és újszövetségben is. A Biblia központi kérdése sokkal inkább az, hogy az ember miként maradjon kapcsolatban Istenével. Jézus éppen ennek a helyes kapcsolatnak a helyreállításáért jött, és vállalta a kereszthalált. A Szentlélek szintén ezt a kapcsolódást tanítja, segíti az emberben. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy a Vigasztaló mindörökké velük marad. Ezzel azt is hangsúlyozta, hogy soha nem hagyja el az embert. Csak az ember tudja elfojtani magában a Lélek életét, amikor mindenben önmagát helyezi az első helyre, amikor szeretetlenségben él.

Megszenteli a testet

Az ember lelkének világa a testen keresztül jut kifejeződésre. „Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, s akit Istentől kaptatok?” – kérdezte Szent Pál apostol a korintusi egyház tagjaitól (1Kor 6, 19). Testünk tehát „istentiszteleti hely”, ahol a Lélek végzi a megszentelő munkát. Ilyen módon a láthatatlan kegyelem látható jelévé válik. Akkor teljesíti igazán hivatását, ha a hihetetlen isteni méltóság, szabadság és szeretet szerinti életet tükrözi, és szeretetet, jóságot, örömöt közvetít. 

Erőt ad

Szent Pál apostol ezt írja: „Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12, 10). Csak az alázatos emberhez ér el a jó Isten Lelke. Ahhoz, aki tudja, hogy Isten gyermeke, de azt is tudja, hogy ez teljes egészében ajándék részére (Ef 2, 8–9). Aki tudja, hogy mindezért köszönettel tartozik, aki alkalmanként sírni is tud az örömtől, és tétovázás nélkül térdet hajt...

Gyümölcsöket terem lelkünkben

Ha kiüresítjük magunkat Isten felé minden akadálytól, ennek az ürességnek a terében, a szemlélődő, csendes imában tudunk találkozni az Ő jelenlétének nagyságával.

A Lélek megajándékoz minket a boldogság igazi forrásával, ami valójában Isten mindig jelenlévő és közvetlen megtapasztalása. Beismerjük, hogy ő az igazi forrása örömünknek, így máshol már nem is keressük azt. Ilyen módon születnek meg a Lélek gyümölcsei (a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség), melyek lassan szokásos beállítottsággá válnak életünkben.

Megtanít mindenre

A Szentlélekben élő ember az isteni békét őrzi lelkében. Ő érti és érzi azt, amit Jézus mondott: „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen.” (Jn 14, 26–27) Ez a félelemmentes, békés lélek érzi, hogy a Lélek vezeti, tanítja őt. Pál apostol „élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2, 20) mondata már bizonyosság az ő számára

Tudod-e?

• Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében (12, 8–10) a Szentlélek ajándékait említi. Egyházunk ezeket a természetfölötti erkölcsi életet támogató maradandó készségekként határozza meg, amelyek az embert tanulékonnyá teszik a Szentlélek indításainak követésében. A Szentlélek ajándékai a következők: bölcsesség, értelem, tudomány, tanács, erősség, jámborság, istenfélelem.

• Az ó- és újszövetségi könyvek gyakran jelképek által is utalnak a Szentlélekre. Ezekkel a szent szerzők az ő erejét, emberekben és emberek között végzett munkáját próbálják érzékeltetni. A Szentlélek néhány bibliai jelképe: szél és tűz (a Lélek jelenlétének jelei: a sínai szövetségkötéskor, a zsidó pünkösdkor, illetve az új pünkösdkor); víz (pl. Jézus iható víz helyett élő vízről beszél, amit követőinek ad); galamb (Krisztus megkeresztelkedésekor galamb jelenik meg fölötte); felhő és fény (a zsidó népet vezető fényes felhőoszlop, Jézus színeváltozásakor megjelenő felhő).

FELADAT

1. Olvasd el a Szentírásból a pünkösdi történet leírását (ApCsel 2, 1–13), és írj napló­be­jegy­zést az egyik szemtanú nevében! https://szentiras.hu/KNB/Csel2

2. Írd össze, milyen módon tudnál több teret biztosítani lelkedben a jó Isten Lelkének! (Miktől kellene megszabadulj, miben kellene változz?) Készülj fel a szentgyónásra!

3. Írj szép imákat a Szentlélekhez!

4. Szombaton 12:30 órától bekapcsolódhatsz a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjébe a Duna TV-én keresztül is!

5. A bérmálás szentségében Ti is megkaptátok a Szentlélek ajándékait, hogy tanúságot tegyetek Jézusról. Naponta igent kell mondani erre is. Nézzétek meg a következő kisfilmet a bérmálás szentségéről!

Hittanóra 10 percben Szabó Ervin atyával – A bérmálás szentsége:

https://www.facebook.com/baratoktemploma/videos/559629708239953

6. ÉNEK: Jöjj, Szentlélek Úristen (DU 126, H 259)

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/au-112-1/audio.html

7. Imádkozzatok bizalommal a Szentlélekhez! A taizéi Roger testvér imája a Szentlélekhez https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/au-112-2/audio.html

Jézus mennybementele és várakozás imádságos lelkülettel a Szentlélek eljövetelére

 

Tanítványaival töltött utolsó óráiban, a meghitt hangulatú vacsorán Jézus különösen szép búcsúbeszédet mondott (Jn 14, 15–31). Ebből a szövegből is látszik, milyen gondos szeretettel volt irányukba. Minden bizonnyal tudta, hogy az, ami következik, megrázza, elbizonytalanítja őket, ezért is tarthatta fontosnak, hogy „más Vigasztalót” kérjen az Atyától részükre. – A Szentlélek a Szentháromság szeretetközösségének harmadik személye, aki nemcsak az apostolokat töltötte el az első pünkösdön, de mindnyájunkban él, és mindnyájunkban ki szeretné teljesíteni az isteni életet. Jelenlétének tudatosításához és a vele való együttműködéshez fontosnak mutatkozik az Ő megszentelő tevékenységének közelebbi bemutatása.

 

 

Áldozócsütörtökön, Jézus mennybemenetelének ünnepén (húsvét után a 40. nap) emlékezünk arra, hogy Jézus az apostolok szeme láttára, ünnepélyesen a mennybe emelkedett. Szent Lukács, az Apostolok cselekedetében elbeszéli, hogy Húsvét vasárnap után, negyven nap elteltével, Jézus összegyűjtötte az apostolokat és meghagyta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet. A még mindig értetlen apostolok azt kérdezik: ,,Uram, talán most állítod helyre Izrael országát?''  Még mindig nagyon földhöz kötött a gondolkodásuk, azt remélték, hogy Jézus földi messiási királyságot alapit. Azonban szomorúan azt tapasztalták, hogy Jézus elbúcsúzott tőlük, majd: „ a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől.” Az apostolok újra nagyon elhagyottnak érezték magukat. Teljesen megfeledkeztek magukról, nem tudtak továbblépni. Oly annyira, hogy angyal figyelmeztette őket: ,,Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.''

Jézus mennybemenetele egy új korszak kezdete. Elkezdődött a Szentlélek és a missziós Egyház korszaka. Jézus mennybemenetele után az apostolok: „elmentek és prédikáltak mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, a tanítást megerősítette, s csodajelekkel kísérte.”

Ma nekünk kell Jézus apostolaivá lennünk. Szent Pál apostol ezt mondja az első olvasmányban: „Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket.”

          A keresztény hagyomány, ma is számon tartja Jeruzsálemben az Olajfák hegyén, azt a helyet, ahonnan Jézus a mennybe ment. Egy kis nyolcszögű kápolna őrzi Jézus lába nyomát, amely a hagyomány szerint a mennybe-menetelkor a sziklába vésődött. Az itt megforduló zarándokok rendszerint gyertyát gyújtanak a téglalap alakú, kőkeretben látható lábnyom mellett, és így emlékeznek Jézus mennybemeneteléről.

 

 

Jézus mennybemenetele:

 

“1Az első könyvben, Teofil, szóltam mindarról, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva 2addig a napig, amelyen felvétetett, miután a Szentlélek által parancsot adott apostolainak, akiket kivá-
lasztott. 
3Kínszenvedése után élve megmutatta magát nekik, számos csalhatatlan jellel bizonyította be számukra, hogy él, és negyven napon át megjelenve Isten országáról beszélt nekik.
4Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére: »Azt hallottátok tőlem, 5hogy János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.«
6Erre az egybegyűltek megkérdezték tőle: »Uram, talán most állítod helyre Izrael országát?« 7Ő azonban azt mondta nekik: »Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időket és a korszakokat, amelyeket az Atya saját tetszése szerint határozott meg. 8A rátok lejövő Szentlélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig.«
9Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. 10S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. 11Így szóltak: »Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.«
12Ekkor visszatértek Jeruzsálembe a hegyről, amelyet Olajfák hegyének hívnak, s amely Jeruzsálem mellett egy szombatnapi járásra van. 13Amikor beértek, felmentek a felső terembe, ahol időzni szoktak: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, és Simon, a buzgó, végül Júdás, Jakab fia. 14Ezek mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt.” (Apostolok cselekedetei 1,1-14)

AJÁNLOTT FELADATOK

-          Jézus megígérte az apostoloknak, hogy helyet készít nekik a mennyben, elküldi nekik a Vigasztalót, a Szentlelket (“Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; 27de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok.” János 15,26-27) és velük lesz a világ végéig. Milyen érzésekkel töltenek el ezek az ígéretek?

-          "Az Istennel folytatott osztozás az imádságban valósul meg számunkra: Szent Lelke által Isten bennünk lakik. Igéje és a szentségek által Krisztus nekünk adja magát. Cserébe mi is mindenben ráhagyatkozhatunk, mindent átadhatunk neki." (Alois testvér, a taizei ökumenikus közösség vezetője, Cochabambai levé)

-          A fenti idézet alapján tudatosítsd magadban, hogy Isten benned él. Tudatosan készülj Pünkösd ünnepére, kérd a Szenlelket, hogy tegyen nyitottá a szépre, a jóra!

 

-          A Lélek eszetekbe juttat mindent című leckében a Szentlélek eljövetelének történetét ismételhetjük át. A digitális hittankönyvben a kis ikonokra rákattintva (filmszalag=kisfilm, nagyító=egy kép kinagyítása, hangfal=ének vagy ima hanganyaga) ajánlom figyelmetekbe

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/cap07/index.html

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/cap07/p102.html

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/cap07/p103.html

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/cap07/p104.html

Ima a Szentlélekhez: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/assets/104-mp3-1/audio.html

Ének: Szentlélek Isten szállj le ránk

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/assets/104-A-1/vid.html

 

Pál apostol vagy Szent Pál (a katolicizmusban), az őskereszténység kiemelkedő egyénisége; a "tizenharmadik apostol".

kilikiai Tarsusban született Kr. u. 5-ben[1] vagy 10-ben,[2] zsidó szülők gyermekeként. A farizeusnak nevelt Saul néven ismert fiú fiatalemberként a keresztények kegyetlen üldözője lett. Ám ennek során egy alkalommal a damaszkuszi úton látomása volt, melynek hatására kereszténnyé vált, s nevét is Saulból Paulusra, azaz Pálra változtatta. Ettől kezdve Pál az új vallás leghevesebb és legbefolyásosabb védelmezőjeként terjesztette a kereszténységet a Római Birodalomban misszionáriusi útjain. A nem-zsidók (pogányok) között olyannyira sikeres volt, hogy gyakran mint a körülmetéletlenek apostolá”-t (pogányok apostolát) emlegették. Pálhoz mérhető nagy szerepet senki nem játszott a kereszténység elterjesztésében. Tevékenysége miatt többször letartóztatták. Utolsó fogsága alatt mint római polgárt Rómában állították bíróság elé, s valószínűleg Kr. u. 64-ben[3] vagy 67-ben[2] a birodalmi főváros közelében kivégezték.

·          

Élete

Családja római polgárjoggal rendelkezett és Benjámin törzséhez tartozott. Zsidóként a Saul, római polgárként a Paulus nevet viselte. Születésére vonatkozóan nincsen megbízható forrás, az valamikor Kr. u. 4. és 10 között történt. A gazdag szülői házban Saul szigorú rabbinikus nevelésben részesült, jól beszélt görögül, megtanult héberül, majd Jeruzsálemben egy kiváló zsidó tanító, Gamlíél (vagy Gameliel) rabbi tanítványa volt. Itt Saul csatlakozott a farizeusokhoz és részt vett a keresztények üldözésében, akiket Jézus halála után eretneknek tekintettek. Valószínűsíthető, hogy Jézussal egy időben tartózkodott Jeruzsálemben, de nincs bizonyíték arra, hogy találkoztak volna. Egyes források azonban azt állítják, hogy István vértanú kivégzésénél jelen volt. Saul kétkezi foglalkozásként a sátorkészítést tanulta ki, de nincs adat, mely szerint ezt művelte is. Életének fordulópontját az jelentette, amikor saját kérésére a főpaptól kapott megbízólevéllel kísérőivel Damaszkuszba indult, hogy ott összeszedje a keresztényeket, akiket törvény elé akartak állítani. A város közelében – az egymásnak több ponton ellentmondó leírások szerint – azonban látomása révén találkozott Jézussal, melynek hatására egy csapásra buzgó keresztény lett. A látomástól elvesztette a szeme világát, de amikor Damaszkuszban megkeresztelkedett, csodálatos módon visszanyerte a látását. A damaszkuszi látomás - Kr. u. 34 körül - okozta „Pálfordulás” után Saulból végérvényesen Pál lett, aki ettől kezdve minden erejét a kereszténység védelmére és terjesztésére fordította.

Hittérítő tevékenysége[szerkesztés]

Az Kr. u. 1. században a nyugati és a keleti kultúrák állandóan keveredtek, a különböző vallások egymással kölcsönhatásban voltak. A Római Birodalomban élő népek a sors hatalma alól való megváltásban, isteni oltalomban reménykedtek. A Birodalom ugyanakkor egységes közigazgatást, egységes jogrendszert, egységes pénzt, egységes súly és mértékrendszert, a kor viszonyai között kiváló közlekedési hálózatot és virágzó kereskedelmet is teremtett. Az úgynevezett koiné-görög pedig egységes nyelvként funkcionált. Pál életművében ezek a körülmények jelentős szerepet játszottak.

Pál térítő tevékenységét megkeresztelkedése után három évvel kezdte meg. Ám magatartása Damaszkuszban ellenérzéseket keltett és a zsidók fenyegetése elől menekülnie kellett. Arábiába távozott, majd Jeruzsálembe ment, ahol találkozott Péter és Jakab apostolokkal. De itt a keresztények bizalmatlanul fogadták, a zsidók pedig az életére törtek, s ezért az apostolok Tarsusba küldték, majd Barnabással Ciprusra és Kis-Ázsiába utazott téríteni. Ciprus szigetén Sergius Paulus római helytartó is meghallgatta. A zsidók közül azonban kevesen fogadták el Pál tanítását, de az úgynevezett pogányok tömegesen csatlakoztak hozzá. Visszatérve Antiochiába az apostolok előtt igazolnia kellett eljárását. Az apostoli zsinaton vita támadt a mózesi törvény kötelező ereje körül. A zsinaton született kompromisszum eredményeként Pál lett a nem zsidók vagy pogányok apostola és ezentúl ő a kimondottan pogány vidékeken végezte missziós ténykedését. A konfliktusok azonban később mégis felszínre kerültek, s törés következett be a Barnabáshoz és az antiochiai egyházhoz fűződő kapcsolatában.

Második körútja Szilás kíséretében Makedóniába vezetett, ahonnan menekülniük kellett. Ezután Athénban és Korinthoszban térített, majd visszatért újra Antiochiába.

Harmadik útján végig járta Galatia és Frígia egyházait, s innen ment Efezusba, ahol hosszabb ideig tartózkodott. Itt az ezüstművesek Demetrius vezetésével rátámadtak, mivel féltették az általuk készített Diana (Arthemisz) szobrok kelendőségét Pál sikerei miatt. A fenyegetések miatt Jeruzsálembe menekült.

Description: Searchtool right.svg

Bővebben: Pál apostol térítőútjai

Fogsága és halála

Pál apostolt Jeruzsálemben elfogták Kr. u. 58-ban és a főtanács elé állították. Az azonban nem talált okot az elítélésére. Ellenségei viszont megölését tervezték, melyről Pál tudomást szerezve tájékoztatta a római katonai parancsnokot, aki őt Cezareába szállíttatta a helytartó elé. A zsidók Portius Festus helytartó előtt vádat emeltek Pál ellen, aki őt át akarta adni a zsidóknak, ez ellen azonban Pál, hivatkozva arra, hogy római polgár, a császárhoz fellebbezett. A helytartót meglátogató Heródes Agrippa király is maga elé idézte Pált, s ő sem találta bűnösnek. Kétévi raboskodás után Kr. u. 60-ban Pál apostol Rómába indult, de hajótörést szenvedett és Málta szigetére vetődött. Végül egy alexandriai hajón jutott el Rómába, ahol két évig magánőrizetben készülhetett a perére. A hagyomány szerint kiszabadult és folytatta a térítést és Hispániába is eljutott, bár ennek tényszerűségét több forrás cáfolja. A Néró császár uralkodása alatt kezdődött keresztényüldözés során Kr. u. 64-ben újra elfogták, s fogsága Kr. u. 67. június 29-én történt lefejezésével végződött. A legenda szerint a hóhér pallosa alól feje elgurult, hármat ugrott, melyek helyén három forrás fakadt. Sírja helyén Constantinus császár alatt hatalmas bazilika épült (lásd. Falakon kívüli Szent Pál-bazilika)

Írásai – Szent Pál levelei közül 13 maradt ránk és a zsidókhoz írt levelet is az ő leveli közé sorolják. Ezeket a leveleket Szent Pál az általa alapított keresztény közösségeknek írta, amelyek által tanított, bátorított, figyelmeztett, megerősített.  A levelek görög nyelven íródtak.

·         Pál levele a rómaiakhoz

·         Pál első levele a korinthosziakhoz

·         Pál második levele a korinthosziakhoz

·         Pál levele a galatákhoz

·         Pál levele az epheszosziakhoz

·         Pál levele a philippibeliekhez

·         Pál levele a kolosszébeliekhez

·         Pál első levele a thesszalonikaiakhoz

·         Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

·         Pál első levele Timótheoszhoz

·         Pál második levele Timótheoszhoz

·         Pál levele Titushoz

·         Pál levele Filemonhoz

·         A hagyomány Pál apostol leveleihez sorolta a zsidókhoz írt levelet is, de a mai kutatók zöme már nem Pált tartja szerzőnek, hanem egy ismeretlen, a páli teológia hatása alatt álló írót.

 

 

FELADAT

1.      Olvassátok el Saul vagy más néven Szent Pál megtérését – Apostolok Cselekedetei (ApCsel 9,1-22)!

Figyeljétek meg, hogy minek hatására tért meg Saul és mit jelent az igazi megtérés! Mi az, ami megváltozott Saulban? Mi volt a titka az ő további életének, melynek során kimondta azt, hogy “már nem én élek, hanem Krisztus él bennem”.

https://szentiras.hu/KNB/Csel9

Saul megtérése: 91Eközben Saul, aki még mindig gyűlölettől lihegett és halállal fenyegette az Úr tanítványait, elment a főpaphoz, 2és levelet kért tőle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket ott talál ennek a tannak a követői közül. 3De amint haladt az úton és Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. 4Leesett a földre, és szózatot hallott, amely azt mondta neki: »Saul, Saul, miért üldözöl engem?« 5Erre ő megkérdezte: »Ki vagy te, Uram?« Az így felelt: »Én vagyok Jézus, akit te üldözöl! 6De kelj föl és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.« 7A férfiak, akik kísérték, csodálkozva álltak. Hallották ugyan a hangot, de nem láttak senkit sem. 8Saul pedig fölkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. Úgy vezették be kezénél fogva Damaszkuszba. 9Ott volt három napig, nem látott, nem evett, nem ivott semmit.
10Volt Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány, akihez az Úr látomásban így szólt: »Ananiás!« Ő pedig így felelt: »Itt vagyok, Uram!« 11Az Úr így folytatta: »Kelj föl, menj el az úgynevezett Egyenes utcába, keress fel Júdás házában egy Saul nevű tarzusi embert. Íme, épp imádkozik, 12és lát egy Ananiás nevű férfit, amint belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy látását visszanyerje.« 13Ananiás azonban azt felelte: »Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, hogy mennyi gonoszat tett szentjeiddel Jeruzsálemben. 14Itt meg felhatalmazása van a főpapoktól, hogy megkötözze mindazokat, akik segítségül hívják nevedet.« 15De az Úr azt mondta neki: »Csak menj, mert kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. 16Én ugyanis megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.« 17Erre Ananiás elindult, bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta: »Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy láss és eltelj Szentlélekkel.« 18Erre azonnal halpikkely-szerű valami hullott le a szemeiről, és visszanyerte a szeme világát. Fölkelt és megkeresztelkedett, 19azután ételt vett magához és megerősödött.
Néhány napig még együtt maradt a tanítványokkal, akik Damaszkuszban voltak. 20Azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten Fia. 21Mindazok pedig, akik hallgatták, csodálkoztak és megjegyezték: »Nem ez az, aki Jeruzsálemben vesztére tört azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívták, és ide is azért jött, hogy megkötözve elhurcolja őket a főpapokhoz?« 22Saul azonban mind nagyobb erővel lépett fel, zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, és bizonyította előttük, hogy Jézus a Krisztus.

-          2. Olvassátok el az első korintusi levélből a szeretet-himnuszt! A szeretet szó helyére helyezzétek be a saját neveteket, s úgy olvassátok újra a 4-8. verseket! Figyeld meg, hogy milyen érzések jelennek meg benned így olvasva ezt a részt!

 

https://szentiras.hu/KNB/1Kor13

131Szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
2Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem: ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. 3Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedjek: ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem.
4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, 5nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat, 6nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; 7mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
8A szeretet soha meg nem szűnik.
A prófétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik. 9Mert töredékes a megismerésünk, és töredékes a prófétálásunk; 10amikor pedig eljön majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. 11Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek; amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. 12Most ugyanis tükör által, homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok.
13Most tehát megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de ezek közül legnagyobb a szeretet.


Kedves Diákok!
 
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében a helyi hagyomány szerint húsvét 5. vasárnapján ünnepeljük az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt. A körülményekre való tekintettel 2020. május 10-én elmarad az Egyházmegyei Zarándoklati Nap, de minden plébániatemplomban Szent László király tiszteletére mutatnak be szentmisét a lelkipásztorok, és alapító királyunk közbenjárását kérik közösségeinkre.
2020. május 10-én, húsvét V. vasárnapján, egyazon időben, d.e. 11.00 órakor egyházmegyénk templomaiban Szent László tiszteletére mutatnak be szentmisét.
 
Böcskei László nagyváradi megyéspüspök körlevele
IX. / 2020 Nr. 893/2020. SZENT LÁSZLÓ ZARÁNDOKLATI NAP http://www.varad.org/uploads/files/OC_IX_2020_hu.pdf
 
 
Szent László királyra, emberi nagyságára a következő kisfilmek segítségével hangolódhatunk, erőt meríthetünk az ő példájából  a hétköznapi feladataink teljesítéséhez és hitünk megéléséhez.
 
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a következő kisfilmeket! J
 
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK:
-          Feltárják a középkori székesegyházat Nagyváradon (2015-ben készült beszámoló): https://www.youtube.com/watch?v=Z7hSQdNkSpo
 
-          A középkori nagyváradi vár virtuális rekonstrukciói 3D-ben | Nagyvárad 3D | Bíró Attila Róbert (7:35 perc): https://www.youtube.com/watch?v=gEncBqx-Jx0
 
-          125 éves a nagyváradi Szent László királyt ábrázoló herma (2017-ben készült beszámoló, 2:35 perc): https://www.youtube.com/watch?v=qHbiYPDVR-E
 
-          Hagyaték - Szent László - A magyar seregek örök ura (26 perc): https://www.youtube.com/watch?v=exLZ72pjGIw
 
-          Sacra Corona – Szent László király élete – Nemeskürty István forgatókönyv alapján ( 1 óra 57 perc): https://www.youtube.com/watch?v=9y_O7OzeRYE
-          Lakatos Attila: Szent László király erényei (7 perc): https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/assets/68-A-2/vid.html
 
-          Szent László nyomában Erdélyben (1 óra 2 perc): https://www.youtube.com/watch?v=XUqjEzpOP54
-          Bognár Szilvia - Himnusz Szent László királyról (ének): https://www.youtube.com/watch?v=PG_aOWN2enA
 
 
FELADAT – a filmek alapján fogalmazzátok meg, hogy miben erősít meg Titeket Szent László király példája!
-          Írjatok levelet Szent László nevében a mai világnak, amelyben a hit, az együttérzés, a törvények betartásának, a béke megteremtésének, a rászorulók segítésének fontosságát emeljétek ki!
 

Kedves Fiatalok!

 

1.      Ezen a héten a Szűzanya tiszteletével foglalkozunk. Májust a Szűzanyának, a mi mennyei édesanyánknak szenteltjük - Ferenc pápa minden hívőhöz intézett levelében a Szűzanyának szentelt hónap során a rózsafüzér imádkozására buzdít. A pápa mindenkit arra kér, hogy egyénileg vagy közösségben, ahogy lehet a járvány adta mostani korlátozások közepette, „egyszerűséggel” imádkozza a rózsafüzért, aminek a lezárásaként a levelével együtt közzétett két imádságot is szeretettel ajánlja. Szemléljük együtt Krisztus arcát Mária lelkületével! Itt olvasható ferenc papa levele: https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2020-04/papa-level-majus-maria-ima-rozsafuzer-egyszeru-otthon.html

-          Tavaly május végén iskolánkból többen elzarándokoltunk Csíksomlyóra a pápalátogatás alkalmából.  Csíksomlyó az egyik legnagyobb Mária-kegyhelyünk, ahova több száz  éve zarándokolnak az emberek, hogy Szűz Mária áldását, segítségét kérjék. Arad megyében Máriaradna, egyházmegyénkben Szentjobb ilyen ZARÁNDOKHELY.  

 

-          FELADAT - Európában is nagyon sok Mária-kegyhely van, ezek közül tetszés szerint választhattok, tanulmányozhatjátok a történetüket!  Mariazell (Ausztria), Medjugorje (Bosznia-Hercegovina), Fatima (Portugália), Lourdes (Franciaország), Loreto (Olszország), Máriapócs (Magyarország)

 

-          A világ legnagyobb Mária-kegyhelyeiről itt is találhattok információkat: https://www.magyarkurir.hu/hirek/bemutatjuk-vilag-legnagyobb-maria-kegyhelyeit

 

-          Nézzétek mega a csíksomlyói kegyszobor története:

-          Próbáljatok bekapcsolódni naponta a rózsafüzér imába egy tized rózsafüzérrel (1 Miatyánk és 10 Üdvözlégy ima). Itt találjátok  a rózsafüzér imának a módját: https://www.magnificat.ro/portal/index.php/hu/koezoes-ertekeink/20030-hogyan-imadkozzuk-a-rozsafuzert)

-          A következő szép énekkel köszöntsük mi is a Szűzanyát! (a lap alján találjátok meg a hanganyagot) https://nepenekgyujtemeny.keesz.hu/nyiljon-ki-szivetekben 

 

A jó Isten áldása kísérjen és a Szűzanya oltalmazzon benneteket! 

 


Kedves Fiatalok!

 A következő nagy témánk az Apostolok cselekedetei (ApCsel), amely az első keresztények tanúságtévő életét mutatja be Pünkösd után. Ennek az újszövetségi könyvnek a bemutatását is megtaláljátok a filmek linkje után.

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a következő filmet (Péter, a kőszikla ), amelyik nagyon szépen bemutatja az apostolok, az ősegyház életét Jézus feltámadása után. A filmben megfigyelhetitek a Szentlélek működését az egyház életében, ahogy vezeti azt, erőt, bölcsességet ad az apostoloknak, hogy elvigyék a feltámadt Krisztus örömhírét minden embernek az üldözések közepette is. A film segítségével lélekben beutazhatjátok a Földközi tenger térségét, Jeruszálemtől Antióchián keresztül Rómáig juthattok el átélve mindazt, amit az apostolok is megtapasztaltak.

 

Feladat

- A film megtekintése előtt kérd a Szentlélektől a lelki nyitottságot! Lélekben szegődj a film valamelyik szereplője mellé, és próbáld magad beleélni az adott helyzetbe, érezni, ízlelni, hallani igazán azt, ami akkor és ott történt.

- A film végén, tekints vissza a bejárt útra, nézd meg, hogy mi az, ami visszacseng a lelkedben! Milyen érzésekkel tölt el?

- Röviden írd le, miben erősített meg Téged a film? Melyik rész érintett meg leginkább és miért? Az első keresztények élete, miben lehet követendő példa a mai ember számára? A válaszokat lefényképezve, messengeren küldd el, kérlek szépen! Előre is köszönöm!

 Jó utazást!

 FILM: Péter, a kőszikla, I. rész (1 óra 38 perc)

https://gloria.tv/post/tFxiJjDd7uX44DiqW7Q6jisqF

Péter, a kőszikla, II. Rész (1 óra 37 perc)

https://gloria.tv/post/1S8Z8y9XhXEf6NsVFxXbBgYs6

 

Az apostolok cselekedetei

 Az apostolok cselekedetei az Újszövetség ötödik irata, a négy evangélium után soron következő történeti könyv, melyben az Egyház történetének kezdetéről és elterjedéséről kapunk beszámolót. Keletkezési ideje 70-100 közé tehető.[1][2] Görög (koiné) nyelven írták. A megírás helyeként sok várost is számításba vettek.

Szerzője

A könyv szerzője azonos a harmadik evangélium írójával, vagyis Lukács evangélistával, aki hosszú ideig Pál munkatársaként bejárta az apostollal Kis-Ázsia, és Görögország nagy részét, így információi nagyrészt megbízhatóak (első kézből származnak). Nagyon sok olyan rész van a könyvben, ahol az író többes szám első személyben beszéli el a történteket, így tudhatjuk meg azt, hogy akkor az evangélista éppen az apostol társaságában utazott.

Felépítése

Az apostolok cselekedetei – ugyanúgy, mint az evangélium – egy ajánlással kezdődik, melynek címzettje a Lukácsnál már egyszer felbukkanó Teofil, aki nyilvánvalóan ismerte az írót, de ma már nem tudunk róla biztosat. Teofil minden bizonnyal konkrét személy lehetett, nevének jelentése "Isten-szerető". Vagy egyházi elöljáró volt, vagy vagyonos ember, aki vállalta a könyv másolásának, terjesztésének költségeit.[3]

Ebben Lukács visszautal az evangéliumra, majd – mintegy egybeszerkesztve – Jézus mennybemenetelének történetét írja le, vagyis Az apostolok cselekedetei úgy kezdődik, mint ahogy az evangélium befejeződik, ezzel is biztosítva a folyamatosságot.

Az első hét fejezetben az Ősegyház kialakulásának vagyunk szemtanúi Mátyás kiválasztásával, a Szentlélek kiáradásával, és Péter bátor kiállásával a Jeruzsálemben lévő népek elé. Ezután az apostolok működéséről kapunk képet gyógyítások, tanúságtételek és csodák által, mely dolgok már akkor nem tetszettek a zsidó hatóságoknak (idevéve a bölcs Gamáliel történetét, aki a megbékélést hangsúlyozta), így ettől kezdve megindult az üldözés, melynek első vértanúját Istvánnak hívták (6-7. fejezetek).

A 8. fejezettől kezdve a születendő kereszténység kinövi JúdeátJeruzsálemet, és elindul a terjeszkedése. Először Szamariában vetik el a keresztény hit magvait (Fülöp, Péter és Simon mágus esete); majd Saul (Pál) kapja meg az indíttatást magától Jézustól, így a kereszténység legnagyobb ellenségéből a „népek apostolává” lesz (9. fej.), aki megtérése után a terjedő kereszténység egyik legnagyobb alakjává válik. Péter segítségével a pogányok is megismerik Jézus örömhírét (10-11. fej.), majd Jakab apostol vértanúságával, és az apostolok fejének csodálatos szabadulásával zárul le a második egység (12. fej.)

A következő fejezetektől már Pál áll a középpontban és az ő missziós útjainak leírása (ahol már Lukács is vele volt). Pál elindul Kis-Ázsiába, hogy terjessze a keresztény hitet, és híveket szerezzen, mely nem volt annyira egyszerű abban a korban. Ehhez képest nagyon sokan csatlakoztak az új valláshoz. Pál rengeteg helyen alapít új egyházakat (PiszidiaLikaóniaFrígiaPamfília, stb.), melyek még nem szakadtak el a zsidóságtól, így az első apostoli zsinat határozata is nagyon fontos ahhoz, hogy elkülönüljön egymástól a zsidó és a keresztény vallás (15. fej.).

Ezután Pál eljut Philippibe, ahol szintén szerez magának követőket, majd a görög állam szívébe, Athénba megy, és ott hirdeti az evangéliumot. Epheszoszban tölt el három évet, miközben a környéken terjed a hit, de Pálnak honvágya van, így visszatér Jeruzsálembe, de ott elfogják, és nem sokon múlik, hogy ki ne végezzék (20-21. fejezetek).

Pál ezután hosszú időt tölt Jeruzsálemben, az Antonia-erődben, három év vizsgálati fogságban (22-26. fej.), miközben nem születik döntés az ügyében, ám végül a császárhoz fellebbez, így az utolsó fejezetekben Pál kalandos útját követhetjük nyomon Rómába, ahol Pál háziőrizetbe kerül és közben ott is megkezdi a keresztény hit terjesztését (27-28. fejezetek).

Description: Searchtool right.svg

Lásd még: Pál apostol térítőútjai

Történetisége

Az apostolok cselekedeteinek megbízható a történetisége, ugyanis nagyon sok olyan névvel és eseménnyel találkozunk a profán forrásokban, melyek itt is előfordulnak. Josephus Flavius említi meg azt a Jakab apostolt, akit Heródes végeztetett ki (Zsidók története. XX. fej. 9), vagy például Suetonius említi azt az éhinséget, melynek alkalmával Claudius császár kiűzi a zsidókat Rómából. Itt ír arról is, hogy egy bizonyos „Chrestos” miatt történt meg ez a kiűzetés (ez a rendelet felbukkan Pálnál is). Az említett helytartók nevei (Antonius Felix, Portius Festus) és hivataluk időpontjai által tudjuk rekonstruálni Pál fogságának valószínű idejét, amit az i. sz. 58-61-es évek közé tehetünk. Tehát nagyon sok kapcsolódási pont van a profán történetírás és Az apostolok cselekedetei között.

A mű szerkezete, felépítése

A mű szerkezetét, felépítését több tényező alakítja. Rendező elve a misszió, de földrajzi, teológiai és személyi fordulópontok is tagolják. A különböző szakaszokat összegzések zárják.

·         Két „főszereplője” Péter és - a mű második, nagyobbik felében - Pál.

·         Három meghatározó helyszíne Jeruzsálem, Antiochia és Róma.

 

Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Pal_apostol_mukodese.jpg


Kedves Diákok!

 

Szeretettel köszöntelek benneteket a tavaszi vakáció előtti hittanórán!

A mai óránk témája: Húsvét

A múlt héten a nagyheti eseményekre hangolódtunk és azzal a gondolattal fejeztük be az órát, hogy az apostolok tudták, hogy Jézus fel fog támadni. Ez a nagy titok Húsvét vasárnapján vált valóra. Húsvétkor a Szentháromság ingyenes és átalakító szeretetét szemléljük, ami szabaddá tette az embert.

Minden évben átéljük ezt a végtelen szeretetet az evangéliumok beszámolója alapján. A következő történetek is megszólítanak, meghívnak bennünket arra, hogy újból átéljük ezt a nagy titkot. Keljünk mi is útra Húsvét hajnalban az asszonyokkal, akik illatos olajat vittek, hogy Jézus testét bekenjék.  Üresen találták a sírt, csak az angyalt látták ott, aki azt mondta nekik, hogy Jézus feltámadt, él, és vigyék ezt hírül az apostoloknak. Mária Magdolna is üresen találta a sírt, ezt követően rögtön elfutott az apostolokhoz és ezt mondta: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!”. Ennek hallatára az apostolok közül Péter és János is elindultak, hogy megnézzék a sírt, amit üresen találtak, csak a gyolcsok voltak benne, amelyekbe Jézus testét helyezték. (János 20,1-10)

Mária Magdolnának jelent meg először a feltámadt Jézus és nevén szólította: „Mária” – ekkor ismerte fel őt, addig azt hitte, hogy a kertésszel beszél. A találkozás öröme erőt ad neki, hogy Húsvét hajnalban elsőként vigye az örömhírt az apostoloknak, hogy Jézus él, feltámadt! (János 20,11-18)

Aznap Jézus megjelent az apostoloknak is, akik a zsidóktól való félelmükben zárt ajtók mögött tartózkodtak az utolsó vacsora termében. Jézus nagyon jól tudta, hogy félelem, szorongás uralja a szívüket, ezért így köszöntötte őket: „Békesség nektek!”. Megmutatta nekik kezét és oldalát a sebhelyekkel. A tanítványok nagyon megörültek, amikor felismerték Jézust. A szorongást a béke, az öröm váltja fel. (János 20,19-23)

Húsvét vasárnap az Emmauszba (Jeruzsálemtől 10-11 km-re lévő falu) tartó két tanítványnak is megjelent a feltámadt Jézus, melléjük szegődött, de a szomorúság miatt még nem ismerték fel őt. Jézus megkérdezte tőlük, hogy miért szomorkodnak. A tanítványok elmondták neki mindazt, ami a Názáreti Jézus elítélésétől húsvétig történt. Jézus elmagyarázta nekik, hogy mindannak így kellett történnie, ahogy az ószövetségi próféták megjövendölték.  A tanítványok még most sem ismerték fel a feltámadt Jézust. Esteledett amikor a faluhoz értek, ezért  a tanítványok behívták Jézust, aki asztalhoz ült velük, megtörte a kenyeret, megáldotta és odanyújtotta nekik. Akkor megnyílt a szemük, felismerték, de Jézus eltűnt előlük. „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton...?” – a Feltámadottal való találkozás öröme tört fel a tanítványok szívében is, eloszlatva minden szomorúságot, kételyt. Ez az öröm arra indította őket, hogy rögtön vigyék a feltámadás örömhírét Jeruzsálembe az apostoloknak, akik elmondták nekik: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak (Péternek)!” Erre a tanítványok is elmondták, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. (Lukács evangéliuma 22, 1-35)

Minden szentmisén feliserhetjük a feltámadt Jézust a kenyértörésben, erőt meríthetünk, és életünkkel tanúságot tehetünk arról, hogy Jézus feltámadt, él!

A nagyheti eseményeket ebben az évben másképp tudjuk megünnepelni a járvány miatt, ennek érdekében Böcskei László püspök úr egy körlevelet adott ki, innen letölthetitek, tanulmányozhatjátok, s a család többi tagjával is ismertethetitek: http://www.varad.org/uploads/files/OC_VII_2020_HU.pdf

Áldott Húsvétot kívánok az egész családnak! A feltámadt Jézus szeretete, fénye árassza el szíveteket, lelketeket!

Szép vakációt kívánok!

Szeretettel és imával: Ramóna tanárnő

 

FAKULTATÍV FELADATOK a következő 2 hétre (szabadon válasszatok közülük) a lelki felkészülés érdekében:

1.      Életünk útján Jézus mellénk szegődik, sokszor talán nem ismerjük fel. Olvasd el a Bibliából az emmauszi tanítványok történetét (Lukács evangéliuma 22, 1-35). Tudatosítsd magadban, hogy Isten szerető jelenlétében vagy és  időzz el azoknál a gondolatoknál, amelyek visszacsengnek a lelkedben! Figyeld meg, hogy milyen érzések vannak benned ezekkel kapcsolatban! Jézussal együtt nézz ezekre rá!

 

2.      Lélekben szegődj Jézus mellé a nagyheti események során, próbáld elképzelni, hogy ott vagy mellette, látod, hallod azt, amit Ő! Figyeld meg, hogyan vagy ott jelen! Milyen érzések vannak benned, mit mondanál Jézusnak, mit tennél érte? Az imában párbeszédet is folytathatsz Jézussal mindarról, ami a szívedben, lelkedben van. Egyszerűen, csendben is jelen lehetsz, Jézus szerető tekintetében megpihenve.

 

3.      KÉPEKBEN a nagyheti események - ajánlom ezt az összefoglalót a nagyheti eseményekről, amit a magyarországi orthodox testvéreink egyik honlapján találtam. A minimális eltérés akár az évszámok vagy a liturgikus ünnep terén a keleti (ortodox) és a nyugati (katolikus) liturgia közti különbséget jelzik. Jó az, ha látják Ti is, hogy a húsvét titkának megünneplése mennyire hasonló. Ezekkel a TV-ben is találkozhattok. Nagyon szépek az ikonok, a helyszínekről készült képek, a bibliai alap és a történelmi háttér ismertetése. Igazi lelki feltöltődést nyújthat, ha figyelmesen átolvassuk, átelmélkedjük, ez is a jó Isten dicsőségét szolgálja! Azt az időt, amit erre szánsz, add ajándékba  Jézusnak! J https://andronikosz.blogspot.com/2016/05/a-nagyhet-tortenesei-jezus-evilagi.html?fbclid=IwAR03naJpm73Y_QYyrk2r6Uyhw0NST0VtKPd_oOEC0PCvg2KcrD-44RM8jC0

4.      A nagyheti események mélyebb megünnepléséhez a következő linkeket ajánlom még figyelmetekbe a digitális hittankönyvekből (rövid kisfilmek, énekek, versek vagy gondolatok az adott témához). NE EGYSZERRE NÉZZÉTEK MEG! Naponta egy témát vegyetek át, időt adva magatoknak, így készülve a kereszténység legnagyobb ünnepére, a Húsvétra!

 

VIRÁGVASÁRNAP

kisfilm - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-89-1/vid.html

ének - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-90-1/vid.html

vers - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/au-92-1/audio.html

 

KERESZTÚT

kisfilm - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-85-1/vid.html

ének - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-87-1/vid.html

ima - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/au-88-1/audio.html

A SZENT HÁROM NAP - (Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat)

kisfilm - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-93-1/vid.html

ének - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-96-1/vid.html

vers - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/au-97-1/audio.html

HÚSVÉT

kisfilm - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-98-1/vid.html

ének - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/a-100-1/vid.html

vers - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/Corvin/assets/au-101-1/audio.html

„BÉKESSÉG NEKTEK!”A FELTÁMADT JÉZUS HÚSVÉTVASÁRNAPI MEGJELENÉSEI (kisfilm, ének, ima)

kisfilm - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/assets/93-A-1/vid.html

ének - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/assets/96-A-1/vid.html

ima - https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic%20in%20limba%20maghiara/EDITURACORVINSRL/assets/96-mp3-1/audio.html

 

 


Kedves kilencedikes Diákok!

 

A mai órán ( március 23) a nagyheti eseményekre hangolódunk (Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat). Nem ismeretlen számotokra egyik történet sem, előző években is tanultátok. Minden évben megünnepeljük, átéljük ezeket az eseményeket, hogy tudatosítsuk magunkban Isten irántunk való végtelen szeretetét. Ezért nagyon fontos a lelki felkészülés a kereszténység legnagyobb ünnepére, a Húsvétra.

FELADAT , ami a jövő héten  is fog folytatódni, s csak akkor kell majd megírni – Figyelmesen olvassátok át a történeteket, nézzétek meg a kisfilmeket, előtte imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy az érintse meg a lelketeket, ami a legfontosabb most számotokra. A jövő héten, miután átvesszük Jézus feltámadását, fogtok egy fogalmazást írni egy személy szemszögéből, aki jelen volt Jézus szenvedésénél, halálánál és feltámadásánál. Miközben olvassátok, már azonosulhattok is egy szereplővel, figyeljétek meg, hogy mit élt át, mit érzett az események alatt – virágvasárnaptól a feltámadásig

Jézus szenvedése és feltámadása is meg volt jövedölve az ószövetségben, ami be is teljesedett, főleg Máté evangélista idéz nagyon sokat, mert ő a zsidóknak írta az evangéliumot, akik számára fontos volt bizonyítani, hogy Jézus a megígért Messiás. Az elkövetkezőkben próbáljatok Jézus mellé szegődni, s úgy szemlélni mindazt, ami vele történik.

Ószövetségi jövendölések Jézus szenvedéséről: ELŐSZŐR csak ezt a két részt olvassátok el, s engedjétek, hogy visszacsengjen a lelketekben! Fontos, hogy ezeket a próféciákat ismerjétek, hogy értsétek meg, hogy Jézus megváltó szenvedése, halála és feltámadása miért így történt.

 

1.      Dávid király 22. Zsoltára, amiben Jézus szenvedése olvasható - Jézus hangosan mondta a kereszten, magára vonatkoztatva, ami abban le van írva. Ezt Dávid király 100 évvel a keresztrefeszítés előtt írta meg. Figyeljétek meg, hogy mi az, ami konkrétan meg is történt! OLVASSÁTOK EL! A fontosabb részeket kiemeltem.

221.Dávid zsoltára.

2Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Távol van szabadulásomtól
hangos jajveszékelésem….

8Aki csak lát, mind gúnyt űz belőlem,
félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja:

9»Az Úrban bízott, mentse meg őt,
szabadítsa meg, ha kedvét leli benne.«

12Ne légy távol tőlem,
mert közel a nyomorúság,
és nincs, aki segítséget nyújtana.

13Körülvett engem sok tulok,
Básán bikái körülfogtak engem.

14Kitátották felém szájukat,
mint ragadozó és ordító oroszlán.

15Szétfolytam, miként a víz,
minden csontom kificamodott,
szívem, mint a viasz,
megolvadt bensőmben.

16Ajkam, mint a cserép, kiszáradt,
nyelvem ínyemhez tapadt,
lesújtottál a halál porába.

7Körülvett engem nagy sereg kutya,
a gonoszok zsinatja körülfogott engem.
Átlyuggatták kezemet és lábamat,

18megszámlálhattam minden csontomat.
Néznek rám, bámulnak engem,

19elosztották maguk között ruháimat,
és köntösömre sorsot vetettek.

20De te, Uram, ne légy távol tőlem,
én erősségem siess segítségemre!”

 

A másik fontos jövendölés Izajás prófétánál található az Úr szenvedő szolgájáról (Jézusról):

Izajás 531»Ki hitt annak, amit hallottunk,
és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?....

3Megvetett volt, és utolsó az emberek között,
fájdalmak férfia és betegség ismerője,
aki elől elrejtettük arcunkat;
megvetett volt, és nem becsültük őt.

4Pedig a mi betegségeinket ő viselte,
és a mi fájdalmainkat ő hordozta;
mi mégis megvertnek tekintettük,
Istentől sújtottnak és megalázottnak.

5De őt a mi vétkeinkért szúrták át,
a mi bűneinkért törték össze;
a mi békességünkért érte fenyítés,
és az ő sebe által gyógyultunk meg.

6Mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk,
mindenki a maga útjára tért;
és az Úr őrá rakta
mindnyájunk bűnét.«

7Megkínozták, és ő alázatos volt,
nem nyitotta ki száját;
mint a bárány, melyet leölésre visznek,
és mint a juh, mely nyírói előtt elnémul,
nem nyitotta ki száját.

8Sanyargatás és ítélet után vitték el;
és sorsával ki törődik?
Mert kivetették az élők földjéből,
népem vétke miatt sújtották halálra.

9Istentelenek között adtak sírt neki,
és gazdag mellett, amikor meghalt,
bár nem követett el erőszakot,
és nem volt álnokság a szájában.

10De az Úrnak úgy tetszett,
hogy összetörje betegséggel.
Ha odaadja engesztelő áldozatul életét,
meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja napjait;
és az Úr tetszése az ő keze által teljesül.

11Lelkének gyötrelme után
meglátja a világosságot, megelégedett lesz.
Tudásával szolgám igazzá tesz sokakat,
és bűneiket ő hordozza…

 

EZT EGY KÖVETKEZŐ NAP OLVASSÁTOK ÁT!

Virágvasárnap – Jézus bevonulása Jeruzsálembe szamár háton (a zsidó Húsvét ünnepére érkezett ide). Szeretettel fogadták az emberek, pálmaágakat lengettek és ruháikat tették elé: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! (ez azt jelenti, hogy Jézus Dávid király családjábol származik) . Templomainkban barkát szentelnek ezen a napon és a Passiót, Jézus szenvedésének történetét éneklik vagy olvassák fel. (Máté 21, 1-11). Hogyan fogadnám Jézust, ha most így vonulba be a mi városunkba?

Nagycsütörtökönhttps://szentiras.hu/KNB/Mt26 -

Az utolsó vacsora ünnepe. NÉZZÉTEKEG ezt a rövid kisfilmet (5 perc).

Előkészítették az utolsó vacsorát Jeruzsálemben, egy emeleti teremben (sült bárány, kovásztalan kenyér, keserű saláta), ahol Jézus a 12 apostollal együtt ünnepelte a zsidók kivonulását Egyiptomból, amikor Mózes vezetésével elhagyták Egyiptom földjét. Jézus megmosta az apostolok lábát (a pápa, a Püspök úr is minden Nagycsütörtökön 12 férfinek megmossa  a lábát, ami a szolgálat jele) ezen a vacsorán, de azt is elmondta nekik, hogy egy közülük el fogja árulni, ez Júdás volt, aki 30 ezüstért elárulta őt. A Főpapok irígyek voltak Jézusra, féltették tőle a hatalmukat, ezért akarták megöletni. Péter apostolnak azt is megmondta, hogy háromszor fogja őt megtagadni még azon az éjjel, mielőtt a kakakas megszólal.

Ezen a vacsorán Jézus megalapította az Oltáriszentséget (Jézus valóságos teste és vére a kenyér és a bor színe alatt: „Ez az én testem, mely értetek adatik”, „Ez az én vérem, mely értetek ontatik” ).

KÉRDÉS: Az utolsó vacsorán, hol ültem volna?

A vacsora után Jézus kivonult az Olajfák hegyére 3 tanítványával (Péter, Jakab, János)(ez Jeruzsálemmel szemben lévő kert, Getszemáni kert), ahol átélte a rá váró szenvedéseket (remegett, vért verejtékezett), közben a tanítványok elaludtak. Miközben Jézus imádkozott, Júdás elvezette hozzá a katonákat, akik elfogták és Kaifás főpap házába vitték - – (9 perces részlet a Názáreti Jézus című filmből, ennek a végén már a feltámadott Jézus is megjeleneik, ez ne zavarjon meg benneteket), majd másnap, Nagypénteken Poncius Pilátus helytartóhoz vitték, hogy ítélje kereszthalálra. https://szentiras.hu/KNB/Mt27 - Pilátus nem találta Jézust bűnösnek, a népre bízta a döntést. Az emberek, akiket a főpapok lefizettek, Jézus kereszthalálát kérték Pilátustól. Jézus szenvedése egyre fokozódott, a keresztúton vitte a keresztet, ahol háromszor is elesett a kereszt súlya alatt, találkozott édesanyjával, Cirenei Simon segített neki a keresztet vinni, vigasztalta a síró asszonyokat, majd a Golgotán keresztre feszítették 2 bűnössel együtt. Itt sem magára gondolt, hanem az emberekre.

Jézus 7 „szava” a kereszten:

1. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

2. Még ma velem leszel a paradicsomban.

3. Asszony, nézd, ő a te fiad, nézd, ő a te anyád.

4. Szomjúhozom!

5. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?

6. Beteljesedett.

7. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.

 

Jézus Nagypénteken du. 3 órakor halt meg a kereszten, a Nap elsötétedett, földrengés volt, a Templomban a függöny ketté hasadt. Mindezt szelíden, szeretettel viselte el – értünk is-, hogy az emberek számára megnyissa a mennyországot, hogy ott majd be tudják fogadni Isten végtelen szeretetét. Az első ember engedetlenségét engedelmességgel állította helyre Jézus.

Arimateai József, -a főtanács tagja volt, aki hitt Jézusban, mint Messiásban-, adta oda a sírját, hogy Jézust oda temessék el, mert este 6-ig el kellett temetni, mert kezdődött a szombat, az Úr napja, a nyugalom napja. A Főpap őröket állított a sírhoz, amit egy nagy kővel zártak le.

KÉRDÉS: Mit tettem volna Nagypénteken, ha én is a tanítványok közé tartoztam volna?

Nagyszombat – Jézus a sírban fekszik. A csendnek, a várakozásnak az ideje. A templomokban fiatalok szokták őrízni a szent sírt. Este már Jézus feltámadását ünnepeljük (tűzszentelés, a húsvéti gyertya meggyújtása - ami Jézust jelképezi-, vízszenelés, keresztségi fogadalmunk megújítása, Jézus feltámadását hírdetjük, Alleluja!, az Oltáriszentséggel kivonulunk  a templomból, hogy az egész világnak hírdessük Jézus feltámadását, a harangok újból megszólalnak)

Jézus háromszor megjövendölte, hogy elfogják, megölik, de harmadnapra feltámad. Tudták ezt az apostolok is. A jövő órán fogunk Jézus feltámadásával foglalkozni, amit még Dávid király is megjövendőlt. Nagy titok ez, csak szeretettel és hittel tudjuk megközelíteni.

A jó Isten vigyázzon Rátok és családjaitokra!

Szeretettel és imával:

Ramóna tanárnő

 

U.i. A csatolt képen egy tavalyi Kett-foglalkozást láttok, Virágvasárnaptól-Nagyszombatig címmel.