Let s begin the lesson with some clever thoughts


The best way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln

If you want to be a fluent speaker of English in the future, you need to make it happen. repoted speech


Függő beszéd (Reported speech)


A függő beszéd - ahogyan azt az elnevezése is sejteti - alapvetően arról szól, hogy valaki a múltban mondott (vagy gondolt, kért, stb.) valamit, amiről a jelenben beszámolunk. A dolog érdekessége abban rejlik, hogy az angol abból indul ki, hogy ha valaki valamikor a múltban azt mondta például, hogy "esik az eső", az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszámoló pillanatában is esik az eső, így aztán az "esik az eső" kifejezést ebben az esetben múlt időbe kell tenni ("esett az eső"). Ezt nevezzük időegyeztetésnek.

• Jane said: "It is raining". = Jane azt mondta: "Esik az eső".
• Tom said: "I have a dog". =Tom azt mondta: "Van egy kutyám".


Függő beszédben, egyeztetve az időket:

→ Jane said that it was raining. = Jane azt mondta, esik az eső.
→ Tom said that he had a dog. = Tom azt mondta, van egy kutyája.

FONTOS!


Láthatjuk, hogy a magyar megfogalmazás olyan, mintha szó szerint idéznénk a beszélőt. Éppen ez okozza a nehézséget, hiszen a magyarban nem létezik olyan, hogy időegyeztetés.Időegyeztetés során az igeidők az alábbiak szerint módosulnak:

• jelen idő → múlt idő
• múlt idő → past perfect
• jövő idő → jövő idő múlt idejű alakban (pl. will → would)
• Present Perfect → Past Perfect
• Past Perfect → Past Perfect
• Future Perfect → Future Perfect múlt idejű alakban

Sokszor ráadásul az időhatározót is meg kell változtatni:

• now → then
• today → that day
• tomorrow → the following day / the next day
• yesterday → the previous day / the day before
• next week → the following week / the next week
• last week → the previous week / the week before


Módbeli segédigék változása múlt idejű főmondatos függő beszédben:


can -> could
could -> could / was/were able to
may -> might
might -> might
will -> would
would -> would
shall -> should
should -> should
ought to -> ought to
must -> must / had to
need to -> needed to
needn't -> needn't / didn' have to / didn't need to

Egyeztetéssel természetesen csak abban az esetben kell élnünk, amennyiben a fő mondat állítmányában egy múlt idejű tárgyas ige szerepel. Ha a tárgyas ige jelen vagy jövő időben áll, akkor nincs mit egyeztetni.

• Let's tell him that he's late. = Mondjuk meg neki, hogy elkésett!Kijelentés esetében

Ebben az esetben tehát nincs más dolgunk, mint az idézett mondat igeidejét és időhatározóját megváltoztatni a fenti szabályoknak megfelelően.• John said that he was hungry. =John azt mondta, éhes.(jelen → múlt)
• Sam said he had met Kate. = Sam azt mondta, találkozott Kate-tel. (múlt → past perfect)
• She told me she would call me. = Azt mondta, fel fog hívni. (will → would)


Van olyan eset is, amikor nem muszáj (de lehet) időt, illetve időhatározót egyeztetni. Ilyen eset, amikor olyan dolgot mondott valaki a múltban, ami még a jelenben is érvényben van, illetve ha direkt időhatározót használunk. Nem muszáj továbbá időt egyeztetnünk, ha múlt idejű dolgot mondott valaki, amennyiben az időhatározó alapján nem okoz az egyeztetés hiánya félreértést a mondat jelentése szempontjából.• Tim said that London is beautiful. =Tim azt mondta, London gyönyörű.
• Jane said that she is coming tomorrow. =Jane azt mondta, holnap jön.
• He said hespent a week there. = Azt mondta, egy hetet töltött ott.


(A második mondat természetesen úgy értendő, hogy Jane nem ahhoz a naphoz képest jön "holnap", amikor ezt mondta, hanem ahhoz képest, amikor beszámolunk róla!)

Eldöntendő kérdés esetében (yes /no questions)

A klasszikus függőbeszéd szabályain túlmenően két dologra kell itt ügyelnünk; az egyik az if kötőszó (ami az "-e" kérdőszó magyarul), a másik pedig a kötőszó után álló egyenes (azaz nem kérdő) szórend.

• Susan asked me: "Do you have a pen?". = Susan azt kérdezte tőlem: "Van egy tollad?".
→ Susan asked me if I had a pen. = Susan azt kérdezte tőlem, hogy van-e egy tollam.


Természetesen ebben az esetben is helytálló minden olyan kivételről szóló megállapítás, mint amit a kijelentő mondatok esetében (lásd fent) tettünk, vagyis, hogy egyes esetekben nem feltétlenül kell egyeztetnünk az igeidőt.

• I asked him if he(had) met my boss the day before. =Megkérdeztem, hogy találkozott-e a főnökömmel előző nap.
• Paul asked me if Larry is/was a good doctor. = Paul megkérdezte tőlem, hogy Larry jó orvos-e.Kiegészítendő kérdés esetében (wh questions – where, who, when, why, what, whose)

Az eldöntendő kérdéssel képzett esettel szemben itt mindössze annyi a változás, hogy nem az if-et használjuk kötőszóként, hanem a kiegészítendő kérdés kérdőszavát.

• Rob asked me: "What are they doing?". = Rob azt kérdezte tőlem: "Mit csinálnak éppen?".
→ Rob asked me what they were doing. = Rob megkérdezte tőlem, hogy (ők) mit csinálnak éppen.

• Ben asked us: "Where have you been?". = Ben azt kérdezte tőlünk: "Hol voltatok idáig?".
→ Ben asked us where we had been. = Ben megkérdezte tőlünk, hogy hol voltunk odáig.


Mindkét típusú függőkérdés használatakor előfordulhat, hogy az időn és az időhatározón túl az alanyokat és tárgyakat is egyeztetnünk kell.

• Kate asked Gerry: "Where is your dog?". = Kate azt kérdezte Gerry-től: "Hol a kutyád?".
→ Kate asked Gerry where his dog was. = Kate megkérdezte Gerry-től, hogy hol van a kutyája.

(egyeztetve: tárgy birtokos jelzője, idő)

• I asked Dan: "Did you call your boss last week?". = Azt kérdeztem Dan-től: "Felhívtad múlt héten a főnöködet?".
→ I asked Dan if he (had) called his boss the week before. = Megkérdeztem Dan-t, hogy felhívta-e a főnökét az előző héten.
Homework  A) Put the following sentences into Reported Speech.

  1. “What’s your name?” he asked me.

  2. “What have you done with my shirt?” my husband wanted to know.

  3. “Why did you travel first class?” I asked them.

  4. “Are you leaving today or tomorrow morning?” she asked.

  5 “Have you done this sort of work before?” his new employer wanted to know.

  6. “Where were you last night, Mr. Jones?” he wondered.

  7. “Were you very busy yesterday?” my friend wanted to know. “Why didn’t you come here?B)Put the following sentences into DIRECT SPEECH.


 1. I asked him if he had enjoyed house hunting and he said he hadn’t.

 2. John wanted to know whether his operation had been successful.

 3. My father asked me where I had been.

 4. He asked me if I knew the answer.

 5. The assistant asked if she should show me another one.

 6. She asked the policeman where she could park her car.C)Translate the following sentences into English.


 1. Apám megkérdezte, hogy mi a neve a barátomnak.

 2. Szerettem volna tudni, hogy mennyi ideig tart az út.


 1. Senki sem tudta, hogy hol van Pam.

 2. A nővérem azt kérdezte, hogy akarok-e fagyit enni.

 3. Kíváncsi voltam, miért sír a kislány.

 4. Jane megkérdezte, hogy Mike jól érzi-e magát.

 5. Nem tudtuk, hogy ki lopta el a festményt.


 1. A nagymamám érdeklődött, hogy mikor fogok ellátogatni hozzá. (wanted to know......)

 2. .A szomszédom megkérdezte, hogy ki dobolt olyan hangosan a múlt éjjel.

 3. A rendőrök tudni akarták, hogy a látogatók hol látták utoljára a tolvajt.

  D) Put the following sentences into Reported Speech.


 • "I was very thirsty," he said.
  → He said ________________________________

 • "Be careful," she said.
  → She told me ______________________________

 • "Why haven't you told me?" he asked me.
  → He wondered _________________________________

 • "I cannot take them home," he said.
  → He said __________________________________

 • He said, "Don't go to the beach alone."
  → He told us_______________________________

 • "Have you been shopping for food?" he asked us.
  → He wanted to know ___________________________

 • "What's the time?" he asked.
  → He asked ___________________________

 • "When will we see each other again?" she asked me.
  → She asked me ____________________________

 • "Where did they live before moving here?" he asked.
  → He wanted to know ________________________

 • "Will you be at Tom's party?" he asked her.
  → He asked her _______________________________

 • "Can you meet me at the train station?" she asked me.
  → She asked me _________________________________

 • "Did you see that great car?" he asked me.
  → He asked me __________________________

 • She said, "I went to the cinema with my boyfriend yesterday."
  → She said ____________________________

 • He said, "I am writing an essay tomorrow."
  → He said _____________________________

 • You said, "I will do this for you."
  → You said _________________________

 • She said, "I am not tired now."
  → She said ________________________

 • They said, "We have never been here before."
  → They said _______________________

 • They said, "We were in Paris last week."
  → They said ____________________

 • He said, "They won't sleep."
  → He said _______________________

 • She said, "It is very quiet here."
  → She said ______________________